Tập ảnh : Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm KTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm - Nhiệm kỳ 2017 - 2022

86