Danh sách cựu học sinh

Nhập thông tin liên hệ

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

PHÂN HIỆU TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THỊ HỒNG GẤM

147 Pasteur - Phường 6 - Quận 3 - TP.Hồ Chí Minh -  ĐT : 39 326 407 - 39 325771

Email : c3lethihonggam.tphcm@moet.edu.vn